Какъв е рискът от загуба на финансова ликвидност?

   На практика загубата на финансова ликвидност означава загуба на способността да се плащат пасиви в срок. В резултат на това цялостното финансово състояние на предприятието се влошава, а в дългосрочен план и неговите финансови резултати. Поради трудностите при изплащането на текущите задължения не е възможно да се поемат нови, така че инвестициите са невъзможни.

  Ежедневната работа на предприятието също ще бъде по-трудна – например без закупуването на суровини ще бъде невъзможно да се произвежда, а следователно и да се продават и генерират печалби. Загубата на финансова ликвидност ще доведе и до влошаване на пазарната позиция на компанията по отношение на конкуриращите се компании, което ще затрудни продължаването на дейността дори след разрешаване на краткосрочни проблеми.

  Както можете да видите, финансова ликвидносте изключително важно и загубата му може да има пагубен ефект върху работата на компанията. Както по отношение на сегашното му положение, така и на бъдещите перспективи.

Ефектите от твърде високата финансова ликвидност

  Вече знаем защо финансовата ликвидност не може да бъде твърде ниска и какъв е рискът от това. Но какво, ако има твърде много ликвидност ? Какво означава това? Ако ликвидността е много висока, това означава, че компанията има много „замразени“ средства. Противно на външния вид, това изобщо не е положително, защото това са средства, които биха могли да бъдат използвани по някакъв начин – предимно за инвестиции и по този начин за развитие на компанията и в дългосрочен план за по-големи печалби.

Управление на финансовата ликвидност в предприятието

  Загубата на финансова ликвидност в едно предприятие е реална заплаха дори за привидно добре функциониращите компании. Достатъчно е нашите изпълнители да се окажат в несъстоятелност, за да възникне финансова блокада, която да предотврати навременното погасяване на текущи вземания. На първо място, управлението на финансовата ликвидност означава извършване на задълбочен преглед и анализ с използване на гореспоменатите фактори. Благодарение на това ще можем да определим какво има отрицателно въздействие върху нашата финансова ликвидност, както и какво можем да направим, за да сведем до минимум риска, свързан с нея.

   Стъпките, които можете да предприемете, за да избегнете риска от затруднения с ликвидността, включват задълбочена проверкаизпълнители по отношение на платежоспособността, както и съставяне на договори, съдържащи допълнително обезпечение (залог, запис на заповед) и договорни неустойки за забава за погасяване. Отговорното управление на финансовата ликвидност в предприятието също е свързано със стабилно бюджетиране и извършване на текущи корекции в бюджета, ако възникне необходимост.

Източник: https://creditizateb.net/

Вижте още

Цветове за модерни бани. Няколко опции за освежаването им.

proverka

ПОЛЗИ ОТ СВИРЕНЕТО НА МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ПРИ ДЕЦАТА

proverka

Какви са православните икони?

proverka