Важни акценти и особености на кредитирането

Анюитет (вноска) на заем е редовно, обикновено месечно, плащане на парична сума, съставена от част от главницата и част от лихвата, изчислена по номиналния лихвен процент, която клиентът трябва да плати на името на постепенно погасяване на кредита. В допълнение към месечния, той може да бъде и тримесечен, полугодишен, годишен, в зависимост от това как е договорен. Анюитетът, т.е. вноската, се състои от частта от главницата на дълга и частта, която се отнася до дължимите лихви. Рентите за заеми на физически лица обикновено са еднакви през всички периоди на изплащане, с изключение на последния, когато може да е различен. Съществува метод за изчисляване, когато анюитетът (вноската) се променя в съответствие с периодите на погасяване, тъй като винаги се плаща една и съща част от главницата, а лихвата се изчислява върху останалата част от дълга. Лихвата по двата метода за изплащане на заема се изчислява върху останалата част от дълга. При сключване на договор за заем банката трябва да информира клиента за основните елементи на заема чрез преглед на всички елементи на изплащането на заема.

Гратисният период е периодът, в който заемът се предоставя на потребителя, но изплащането на главницата на заема все още не е започнало. През този период лихвите обикновено се изчисляват върху цялата сума на заема и кредитополучателят плаща по-висока обща лихва, отколкото би платил, ако не беше използвал гратисния период.

Кредит с валутна клауза е заем, изразен в договора и съдържа клауза, чрез която банката в случай на промяна на стойността на лихвата в съответната валута към момента на изплащане на заема, има право да преобразува останалата главница на заема в съответната валута на средният валутен курс. Изплащанията по заеми се извършват по определения валутен курс спрямо еврото в деня на падежа и плащането на заема.

Източник: Ипотечен кредит

Вижте още

Вноски по кредитната карта и дата на изплащане

proverka

Цветове за модерни бани. Няколко опции за освежаването им.

proverka

Основни съвети за избор на дамски обувки

proverka