Револвиращ кредит

Какво е това револвиране?

Револвиращият кредит е малко популярен кредитен продукт, който представлява отворен или още възобновяем кредит. Той е от групата на потребителските заеми  се отпуска от банковите институции. Характерно за него е, че потребителят получава заем с определен лимит, който най-често е съпътстван от банкова карта. Клиентът има право да изтегли и разходва, както намери за добре предоставената сума. Той може да я усвои напълно или само частично, като лихвата би следвало да се начисли само върху усвоената, а не върху цялата сума.

Предимства на револвиращите заеми

Специфично за тези заеми е, че парите нямат ограничение и кредитоползвателя може да задоволи нуждите си. Това може да стане еднократно или на няколко пъти, на база потребностите на клиента, защото няма краен срок, в който той трябва да изплати задължението си. Същевременно крайният срок за внасяне на дължимото може да се поднови по всяко време и от тук произхождат наименованията на този заем като отворен или възобновяем. Дялът, с който потребителя погасява дължимото по главницата на заема, винаги може отново да се използва като вид стопанска дейност.

Правила за отпускане на револвиращ кредит

Одобрението не се прави с цел някаква определено предназначение като посрещане на битови сметки, закупуване на техника, уреди или автомобил. Револвиращият заем се отпуска след като бъде проучено кредитното досие на кандидата за кредит. Размерът, който се отпуска като кредитен лимит зависи персонално от кредитната история, доходите и възможности на лицето.

Кокаго банката отпуска револвиращ заем, но не се усвояват на практика пари от него, тя не трябва да удържа лихви. Ако се усвои част от заема, но вноските не се изплащат в определения от договора срок, банката може да запорира сметката.

Предимства и недостатъци

Основните предимства на този тип кредити е пестенето на време за бизнесмените, тъй като не се налага да кандидатстват за нов кредит всеки път, когато имат нужда от допълнителни средства за бизнеса. С револвиращият кредит винаги, когато предприемачите имат нужда от средства, могат да изтеглят част от кредита.

Същевременно, наред с предимствата този заем има и своите недостатъци. При него по принцип лихвата е по-висока, в сравнение с другите кредитни продукти, а изчисляването на такси, глоби при просрочия и т. н. го превръщат във вариант, който е малко по-неизгоден.

 

 

Вижте още

Заем срещу ипотека без доказване на доходи

proverka

Бързи кредити без поръчител

proverka

MAXO.BG

proverka