Регистрация на фирма

Как да регистрираме фирма

Ако искате да регистрирате фирма, можете да намерите пълната информация, качена в сайта на Търговския регистър. Управителят/управителите, или адвокат с пълномощно трябва да :

 • подаде заявление с точното наименование на дружеството, което се легализира (ООД, ЕООД и т.н.) на български език или друг официален език за ЕС, с прикачен превод;
 • заявлението се подава към всеки локален пункт на Агенция по вписванията, като не е нужно това да става в същият град, в който е дружеството на търговеца;
 • изчакате,до края на работния ден след представянето на документа на длъжностно лице, което ще произнесе решение. В случай на отхвърляне имате 7 дни да обжалвате постановеното в същия окръжен съд.
 • наличие на документи означени като “Основни обстоятелства”, които включват: името на фирмата(както и наименование на чужд език, ако има такова), седалище на дружеството и управленският клон, предмет на дейност (включително икономическа по НКИД), лични данни на управителя/управителите, начин на представляване, срок на продължителност на фирмата, ЕГН/ЛНЧ на съдружниците, ЕИК по Булстат, размер на капитала, внесената част по него,банкови влогове, както и непарични вноски;
 • Още – трябва да има документ, който удостоверява наличие на юридическо лице(ако има такова), както и решението на органа за ЮЛ (неговата функция в дружеството), позицията на общото събрание(едноличният капиталовложител, който назначава управителя/управителите), нотариално заверено съгласие, ведно с образец на подписа на изпълнителния директор, съответният лиценз или разрешение от държавен орган(предвиден само в някои случаи), други документи по чл. 20, т. 1 и т. 2 от закона за достъп до ТР (Наредба № 1);
 • Заплатите държавна такса в размер на 160 лв, за вписване към Агенцията, която пада до 110 лв, ако подадете заявлението по електронен път;

Регистриране на фирма

Необходими документи 

 1. Заявление тип А, от А1 до А14 – за вписване на обстоятелства относно типа дружество (посочените по-горе са за ООД);
 2.  Тип Б, от Б1 до Б7 – за допълнителни процедури, относно актуално състояние на дружеството;
 3.  Тип В, от В1 до В33 – предимно за преобразуване на търговско или кооперативно дружество, прехвърляне на предприятието и други;
 4.  Тип Г, Г1 и Г2 – за обявяване на актове на фирмата и за обявяване на годишните финансови отчети;
 5. Тип Д, Д1 – за запазване на фирма;
 6. Тип Е, Е1 – за издаване на удостоверение за законосъобразност;
 7. Тип Ж, Ж1 – за отстраняване на нередовности;

Бланки, формуляри и заявления

Услуги на Търговския регистър 

 1. Справки за физическо и юридическо лице. Съответно за първото чрез ЕГН, както и с изписване името на фирмата и код за проверка. За второто, чрез ЕИК и отново наименованието на дружеството.
 2. Информация за вписано обстоятелство или обявен акт
 3. Търсене на регистрираните фирми по дата
 4. Права върху фирма
 5. Пререгистрация на търговци
 6. Документи без назначение
 7. Назначения без партида
 8. Входящ номер на заявление
 9. Справка преобразувания за период
 10. Обявени актове – търсене по типа на акта
 11. Указания подадени от нерегистрирани търговци заявления
 12. Несъстоятелност на дружеството
 13. Предприятия в ликвидация

Електронни услуги на Търговския регистър

Подаване на заявление по образец

Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи

Удостоверения за запазена фирма

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 • регистрация на фирма цена
 • регистрация на фирма онлайн
 • регистрация на фирма софия
 • регистрация на фирма пловдив
 • регистрация на фирма в нап
 • регистрация на фирма варна
 • регистрация на фирма по ддс

Вижте още

Идеалната тактика: Как да управлявате семейния и личния бюджет

proverka

Кога е необходим поръчител за заем и кога не?

proverka

ᐉ Сайтът abv.bg

admin